top of page

Privacy Verklaring

Zoals je ongetwijfeld in het nieuws, via de sociale media of door de stroom aan emails hebt vernomen, is per 25 mei 2018 de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Hiermee wordt de consument beter beschermd tegen het gebruik van hun persoonsgegevens door bijv. websites als de onze en meer rechten om de gebruikte persoonsgegevens op te vragen en / of te laten verwijderen.

 

In deze privacy verklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens Studio Hout en Wol verzamelt, gebruikt en met welk doel. Ook geven we aan hoe we jouw persoonsgegevens beveiligen, op welke manier je ons kunt vragen om de door ons gebruikte en bewaarde gegevens op te vragen en in het slechts geval, hoe je een klacht bij de autoriteit persoonsgegevens kan indienen.

 

Privacybeleid Studio Hout en Wol

Wij vinden het van groot belang dat er zorgvuldig wordt omgegaan met persoonsgegevens. Persoonsgegevens worden door ons dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd. Daarbij houden wij ons aan de eisen uit de privacywetgeving. Dat betekent bijvoorbeeld dat wij:

 • duidelijk vermelden voor welke doeleinden wij persoonsgegevens verwerken. Dat doen wij via deze privacyverklaring

 • het verzamelen van persoonsgegevens beperken tot alleen de persoonsgegevens die nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt

 • je eerst vragen om uitdrukkelijke toestemming om jouw persoonsgegevens te verwerken in gevallen waarin jouw toestemming is vereist

 • jouw gegevens niet doorgeven aan derde partijen, tenzij dat nodig is om de gevraagde dienst te kunnen leveren of wanneer wij daar wettelijk toe verplicht zijn

 • wanneer wij jouw gegevens delen, afspraken maken met derde partijen om er o.a. voor  te zorgen deze niet voor andere doeleinden worden gebruikt

 • passende beveiligingsmaatregelen nemen om jouw persoonsgegevens te beschermen en dat ook eisen van partijen die in opdracht van ons persoonsgegevens verwerken

 • jouw recht respecteren om jouw persoonsgegevens op jouw aanvraag ter inzage te bieden, te corrigeren of te verwijderen.

 

Als je naar aanleiding van deze privacyverklaring contact met ons wilt opnemen, dan kan dat via info@studiohoutenwol.nl

Persoonsgegevens die wij verzamelen en gebruiken

Studio Hout en Wol verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij u vragen en verwerken:

- Voor- en achternaam

- Geboortedatum

- Adresgegevens

- Telefoonnummer

- Bankrekeningnummer

Met welk doel wij persoonsgegevens verwerken

Studio Hout en Wol verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Maken van de door jou gevraagde producten, waarbij naam en, indien gewenst, de geboortedatum van de ontvanger van het product is verwerkt

 • Naam, adres, woonplaats, bankrekeningnummer voor de betaling van de door jou gekochte producten

 • Naam, adres en woonplaats om het gekochte product te kunnen versturen

 • Foto materiaal van de geleverde producten voor het plaatsen op de sociale media

 

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Studio Hout en Wol bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is. Echter, vanwege de  bewaarplicht die de belastingdienst stelt aan de financiele administratie, bewaren we de gegevens rondom de bestellingen en bijbehorende betalingen 7 jaar.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Studio Hout en Wol neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Zo zorgen wij dat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot de gegevens, dat de toegang tot de gegevens afgeschermd is en dat onze veiligheidsmaatregelen regelmatig gecontroleerd worden.

 

Belangrijk om te weten: Studio Hout en Wol legt de persoonsgegevens die u ons verstrekt noch vast bij de hosting partij van de website noch bij overige clouddiensten. Deze worden opgeslagen op lokale computerappatuur, beveiligd middels wachtwoorden en worden regelmatig gebackupt.

 

Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons via info@studiohoutenwol.nl

 

Delen van persoonsgegevens met derden

Studio Hout en Wol verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

 

Minderjarigen

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. 

 

Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@studiohoutenwol.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

 

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Studio Hout en Wol gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen 

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Studio Hout en Wol en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. 

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@studiohoutenwol.nl.

 

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek .

 

Studio Hout en Wol wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

bottom of page